Tekst (smal)

Overzicht uitkomst raadpleging nieuw OV Lijnennet

  • 25-11-2016 10:31
In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging om zicht te krijgen op de mogelijke impact van het nieuwe OV Lijnennet 2018 in de regio Amsterdam. Maar liefst 4.410 reizigers hebben deelgenomen aan de raadpleging. Naast een online vragenlijst bestond de raadpleging uit een reizigersbijeenkomst en gesprekken met een vertegenwoordiging van de ouderen doelgroep. De vragen gingen over de impact van het nieuwe OV Lijnennet en over de ideale OV reis. In dit artikel vindt u een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. De volledige 'Rapportage online raadpleging' vindt u als document onderaan deze pagina.

   

Online vragenlijst

In de periode van 13 tot en met 31 oktober hebben ruim 4.400 reizigers de online vragenlijst ingevuld. Wat is het profiel van deze respondenten?

  • Nagenoeg evenveel mannen (51,2%) als vrouwen (48,8%) hebben de vragenlijst ingevuld.
  • Bijna 70% van de respondenten woont in Amsterdam (44,2%) en Purmerend (24,3%). Buiten de Stadsregio Amsterdam zijn Almere, Haarlem en Utrecht vaak genoemd. 
  • Bijna de helft (43,5%) van de respondenten reist vier keer per week of vaker met het OV in de regio.
  • Een ruime meerderheid (75,5%) van de respondenten reist met het OV voor woon-werkverkeer en recreatieve doeleinden. Belangrijkste andere doelen die zijn genoemd: vrijwilligerswerk, zakelijke afspraken, studie en ziekenhuisbezoek.
  • Alle leeftijdscategorieën zijn evenredig vertegenwoordigd in de vragenlijst, met uitzondering van de categorie 75 jaar en ouder.
  • Ruim driekwart van de respondenten (75,6%) geeft aan lopend naar de halte of het station te gaan waar hun OV-reis begint. Alternatieven die ook vaak worden genoemd zijn: rolstoel, rollator, taxi en longboard.

Het doel van de raadpleging was het peilen van het draagvlak voor de veranderingen in het nieuwe OV Lijnennet. Wat zijn de verwachtingen van de respondenten?
Iets minder dan de helft van de respondenten (45,9%) verwacht dat het nieuwe OV Lijnennet hun reis in grote mate zal veranderen. Dit zijn de meest genoemde veranderingen:
• Driekwart van de respondenten verwacht vaker te moeten overstappen.
• 62,9% van de respondenten verwacht dat het op- of overstappunt verandert.
• Bijna twee derde van de reizigers denkt niet dat ze in het nieuwe OV Lijnennet sneller op de plaats van bestemming zijn.
• Ruim de helft (61,4%) rekent erop dat het reiscomfort wijzigt.

Zo’n 46% van de respondenten staat neutraal tot positief tegenover de veranderingen in het nieuwe OV Lijnennet of heeft er geen mening over. 54% van de reizigers staat er negatief tegenover.

Welke aspecten dragen bij aan een prettige reis? Respondenten mochten maximaal drie antwoorden geven. De meest genoemde aspecten zijn:
• Betrouwbare dienstregeling
• Minder overstappen
• Hoge frequentie
  In het open veld bij deze vraag is daarnaast regelmatig genoemd:
• Kleine afstand tot de halte
• Goede aansluitingen
• Toegankelijkheid OV voor reizigers met een mobiliteitsbeperking

Op de vraag ‘Welke voorzieningen maken uw OV-reis extra prettig?’ konden respondenten maximaal drie antwoorden geven. Twee voorzieningen worden bij deze vraag heel vaak genoemd:
• Overdekte wachtruimte
• Actuele reisinformatie
  Voorzieningen die in het open veld bij deze vraag regelmatig genoemd werden:
• Schone voorzieningen
• Verhoogde haltes

Met de stelling: 'Als ik met de Noord/Zuidlijn sneller reis dan maak ik er zeker gebruik van, ook als dat een extra overstap betekent.' is ruim 50% het eens of enigszins eens, of staat er neutraal tegenover.

Uw tips, zorgen en aanbevelingen

Bijna 1.000 respondenten hebben gebruik gemaakt van het reactieveld om hun zorgen, tips en aandachtspunten met de Stadsregio te delen. De inhoud daarvan is zeer divers, maar op hoofdlijnen signaleren we de volgende vier onderwerpen, waarmee de Stadsregio aan de slag gaat:
1. Overstapgemak
2. Spreiding van het aantal OV-knooppunten
3. Toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor kwetsbare reizigers (ouderen, mindervaliden)
4. De relatie tussen de metro en het idee van minder comfort/veiligheid

Ook hadden veel respondenten opmerkingen over veranderende routes, haltes en lijnen. Deze reacties worden door de Stadsregio gedeeld met de vervoerders.

Reizigers bijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst op 27 oktober heeft de Stadsregio samen met een reizigerspanel een verdiepingsslag gemaakt op de informatie uit de online vragenlijst. Hieruit kwamen onder meer de volgende aanbevelingen naar voren:
1. Zorg voor goede en tijdige informatievoorziening
2. Houdt rekening met kwetsbare reizigers
3. Zorg voor veilige omgeving.
4. Zorg voor goede toegankelijkheid en betaalbaarheid

Wat gebeurt er nu?

De uitkomsten van de publieksraadpleging worden door het dagelijks bestuur betrokken bij de besluitvorming over de vervoerplannen. De Stadsregio stelt op basis van de verkregen inzichten een actielijst op. Als de vervoerplannen door het dagelijks bestuur zijn vastgesteld gaat de Stadsregio hier in samenwerking met de vervoerders en de wegbeheerders mee aan de slag.
De uitkomsten van de raadpleging worden daarnaast als basis gebruikt om reizigers zo goed en tijdig mogelijk te informeren.
Klik hier voor meer informatie over het nieuwe OV Lijnennet.