Tekst (smal)

Herstelmogelijkheid inzet zero-emissiebussen

Concessie Amstelland-Meerlanden 2018
  • 4-12-2017 14:43

Op 12 oktober 2017 heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam kennis genomen van de opgetreden vertraging bij de inzet van zero-emissiebussen op Schipholnet en de R-netlijnen 342 en 347 in de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden, die 10 december 2017 van start gaat. Het dagelijks bestuur heeft op 12 oktober 2017 besloten Connexxion in aanmerking te laten komen voor een herstelmogelijkheid inhoudende dat Connexxion de zero-emissiebussen op of rond 1 april 2018 inzet, mits Connexxion voldoet aan de door het dagelijks bestuur gestelde voorwaarden. Op basis van de toelichting en het Verbeterplan van Connexxion heeft het dagelijks bestuur geoordeeld dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2017 besloten om Connexxion Openbaar Vervoer N.V. met toepassing van artikel 50, eerste lid, aanhef en onder a, van het Concessiebesluit, een herstelmogelijkheid te bieden voor de inzet van zero-emissiebussen op Schipholnet en de R-netlijnen in het kader waarvan Connexxion uitvoering dient te geven aan het op 21 november 2017 ingediende Verbeterplan.

Dit besluit is op 27 november 2017 bekend gemaakt door toezending ervan aan de concessiehouder, Connexxion Openbaar Vervoer N.V. Een afschrift van dit besluit is hieronderaan deze pagina te vinden.
Tegen het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 27 november 2017 kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: "Awb") binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Toelichting op deze mededeling:

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door een belanghebbende. Onder belanghebbende wordt op grond van artikel 1:2, lid 1 Awb verstaan "degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken". Dit geldt voor de concessiehouder, Connexxion, omdat het besluit over de herstelmogelijkheid een concretisering van het Concessiebesluit vormt. Belangen van anderen zullen, op grond van vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, niet snel als rechtstreekse belangen worden aangemerkt. Zo zal dit voor belangen van reizigers slechts het geval zijn, indien het belang zo specifiek is dat een reiziger zich hiermee in voldoende mate onderscheidt van de algemene groep van openbaar vervoergebruikers. Uiteraard staat het reizigers of anderen vrij bezwaar te maken tegen het besluit van het dagelijks bestuur. Zij moeten er echter rekening mee houden dat het dagelijks bestuur hun bezwaarschrift waarschijnlijk niet inhoudelijk kan beoordelen.