Rijk en regio pakken bereikbaarheidsproblemen in de MRA samen aan

Bestuurlijk overleg tussen Rijk en Metropoolregio Amsterdam:
  • 13-12-2017 08:02
In het eerste overleg tussen de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de minister en de staatsecretaris van Infrastructuur & Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken, is afgesproken dat het geen kwestie is of, maar hoe er wordt samengewerkt in een programma dat de bereikbaarheid van onze regio moet verbeteren.

De bestuurders hebben afgesproken begin volgend jaar concrete en definitieve afspraken te maken over de verbetering van de bereikbaarheid van de MRA. Het betreft investeringen in de infrastructuur, de aanpak van het derde perron (vijfde en zesde spoor) op Amsterdam Zuid en de doorontwikkeling van de sprinters tussen Amsterdam Centraal en Schiphol: de Airportsprinter. De Airportsprinter is het meest kansrijke alternatief uit de studie  ‘Optimalisatie metro en spoor op de Westtak en Zuidtak’, die Rijk, MRA, NS en ProRail het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

De bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam staat onder grote druk door de sterke groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en de groei rondom Schiphol. Gezien de enorme opgave in de MRA is het maken van snelle en adequate keuzes in de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven noodzakelijk. De MRA-bestuurders zijn verheugd dat het Rijk deze urgentie erkent.

Concurrentiepositie behouden

De MRA wil de sterke economische concurrentiepositie ten opzichte van andere Europese regio’s behouden en versterken, dat is van regionaal én nationaal belang. De urgentie om samen met het Rijk aan de slag te gaan, is daarom groot. Het afgelopen jaar hebben Rijk en MRA gewerkt aan de concretisering van deze gezamenlijke opgave. Het regeerakkoord biedt voldoende mogelijkheden om deze opgaven gezamenlijk aan te pakken. Rijk en regio hebben gedeeld dat het belangrijk is om tempo te maken om te investeren in de bereikbaarheid van de MRA en voorsorteren op de versterking van ruimtelijk economische ontwikkeling. Dit draagt daarmee bij aan de nijpende woningbouwopgave, de ontwikkeling van economische toplocaties en de bereikbaarheid hiervan en een goed functionerend en robuust vervoerssysteem.

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT is afgesproken om in februari weer keer bijeen te komen om definitieve afspraken te maken over de samenwerking in een programma over de bereikbaarheid van de MRA. Dan nemen de partijen ook besluiten over het derde perron (vijfde en zesde spoor) op Amsterdam Zuid en over een doorontwikkeling van de sprinters tussen Amsterdam Centraal en Schiphol: de Airportsprinter. De Airportsprinter is het meest kansrijke alternatief uit de studie  ‘Optimalisatie metro en spoor op de Westtak en Zuidtak’, die Rijk, MRA, NS en ProRail het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

Lees ook de kamerbrief MIRT