Beleidskader Mobiliteit vastgesteld

  • 18-12-2017 14:37
Op 12 december heeft de regioraad Het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio vastgesteld. Het Beleidskader geeft richting aan de activiteiten en investeringen van de Vervoerregio Amsterdam voor de komende jaren.

Het Beleidskader Mobiliteit is door intensieve samenwerking met de vijftien gemeenten en andere partners van de Vervoerregio tot stand gekomen. Via serious gaming zijn dilemma’s bediscussieerd en meningen verzameld. De inhoud is regelmatig gedeeld met de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer, het dagelijks bestuur en de regioraad van de Vervoerregio.

Het concept is in september vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Gemeenten, subregio’s, convenantspartijen, partijen van de Metropoolregio Amsterdam, bedrijfsleven, vervoerbedrijven en de ReizigersAdviesRaad hebben gereageerd. Dit heeft tot een beperkt aantal wijzigingen geleid. De regioraad stelde het concept Beleidskader op 12 december vast. Begin 2018 is de definitieve versie beschikbaar, waarin nog een paar door de raad meegegeven opmerkingen zijn verwerkt.

Strategische opgaven

Het Beleidskader Mobiliteit geeft richting aan de activiteiten van de Vervoerregio aan hand van vijf strategische opgaven:
1. Van modaliteit naar mobiliteit: een betere integratie van de verschillende vervoerwijzen.
2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem: meer aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.
3. Een prettige en veilige reis: meer aandacht voor comfort, beleving, veiligheid en informatie.
4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar: meer aandacht voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit.
5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken: ondersteuning van verdichtingsopgaven.

Deze opgaven zijn nodig omdat het in de Amsterdamse regio steeds drukker wordt. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en toeristen groeit met meer fietsen, openbaar vervoer en wegverkeer tot gevolg. Dit leidt tot stevige uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Ook komen er nieuwe ontwikkeling op ons af zoals smart mobility en de transitie naar energie neutraal vervoer. Met het regionale verkeer en vervoerbeleid moeten we hier actief op inspelen.

Kompas voor investeringen

Het Beleidskader Mobiliteit is een uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit die vorig jaar is
opgesteld door de convenantpartners (convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer) en vervangt het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. Het is geen blauwdruk, maar dient als kompas: het geeft richting aan onze huidige en toekomstige activiteiten. Vanaf nu wordt bij alle projecten bekeken of de resultaten invulling geven aan de opgaven in het Beleidskader.

Het Beleidskader geeft ook richting aan de investeringen van de Vervoerregio voor de komende jaren. Het Beleidskader Mobiliteit vormt daarmee de basis voor de concessieverlening, beheerconvenanten en investeringsprogramma’s van de Vervoerregio. De investeringsprogramma’s omvatten maatregelen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de regio te verbeteren. De procedure om de inzet van de Vervoerregio daarin te bepalen, is vastgelegd in de Spelregels Projecten. Vanaf 2019 wordt de programmabegroting aangepast aan doelstelling van het Beleidskader Mobiliteit.

U kunt het concept Beleidskader Mobiliteit hier downloaden.

Overzicht van ingediende zienswijzen en de Nota van Beantwoording:

Nota van Beantwoording Zienswijzen

Zienswijze Lelystad

Zienswijze Zaanstreek Waterland

Zienswijze ON NCW West Evofenedex TLN

Zienswijze Royal Flora Holland

Zienswijze Rijkswaterstaat

Zienswijze Reizigers Advies Raad

Zienswijze provincie Flevoland

Zienswijze MRDH

Zienswijze Haarlemmermeerse Actieve Politiek

Zienswijze GVB

Zienswijze Amsterdam

Zienswijze Almere

Zienswijze EBS

Zienswijze deelregio Amstelland Meerlanden

Zienswijze Cliëntenbelang

Zienswijze Connexxion