Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Investeringsagenda Weg

De Amsterdamse regio groeit, en het aantal reizigers en hun verplaatsingen groeien mee. Tegelijkertijd nemen budgetten voor investeringen in verkeer en vervoer af. Dat vraagt om afwegingen en keuzes. De Vervoerregio Amsterdam hanteert hiervoor Investeringsagenda’s voor het wegverkeer, het openbaar vervoer, de fiets en de verkeersveiligheid.

Tekst (2 kolommen)

Voor het wegverkeer is de Investeringsagenda Weg opgesteld. De Investeringsagenda Weg beslaat de periode tot 2035 met een doorkijk naar 2040. De ambitie is om in die periode 500 miljoen euro te investeren in het vervoerregionale wegennet. Dat is nodig om gelijke tred te houden met de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. Het soort verbeteringsmaatregelen varieert van verkeersmanagement en innovatieve oplossingen tot wegverbredingen en nieuwe verbindingen. De Investeringsagenda Weg is een van de uitwerkingen van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP). De agenda wordt uitgevoerd in samenhang met de investeringsagenda’s Verkeersveiligheid, OV en Fiets.

Projecten voor 2017

Voor 2017 staan onder meer de volgende projecten op stapel:

  • Realisatie: Verbreding N244 Purmerend
    Samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam werkt de Vervoerregio aan de verdubbeling van de N244 ten oosten van de A7 in Purmerend.
  • Studie: MIRT-verkenning corridor Amsterdam-Hoorn (A7-A8)
    In deze MIRT-verkenning wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met de provincie Noord-Holland, Vervoerregio en de gemeenten in het plangebied, maatregelen onderzocht die de bereikbaarheid in de corridor moeten verbeteren. Het gaat niet alleen om wegen tussen Hoorn en Amsterdam (A7-A8), maar ook om gedragsverandering, fietsverbindingen en OV (bus en spoor). De verkenning wordt eind 2018/begin 2019 afgerond. Rond 2023 worden de maatregelen gerealiseerd. 
  • Studie: Verkenning knooppunt A10-N247-s116: KANS
    De Vervoerregio is in 2016, samen met de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat, een studie gestart naar de problemen en mogelijke verbeteringen voor de verkeersafwikkeling op het knooppunt A10-N247-s116 in Amsterdam Noord. In 2017 wordt verder gestudeerd.

Monitoring regionaal wegennet

Het programma van de investeringsagenda Weg wordt op basis van monitoring en evaluatie regelmatig bijgesteld. Door zo te werk te gaan, kan Vervoerregio Amsterdam flexibel inspelen op actuele inzichten en ontwikkelingen, zonder de lange-termijnambitie uit het oog te verliezen. Deze manier van werken wordt ‘adaptief programmeren’ genoemd.
In 2016 is de laatste monitoring door de Vervoerregio Amsterdam uitgevoerd. In deze monitoring, Barometer 2016, is de kwaliteit van het regionaal wegennet beschreven aan de hand van de indicatoren bereikbaarheid – onder andere de reistijd van deur tot deur - en leefbaarheid. In 2018 verschijnt een nieuwe monitoringsrapportage.

Samenwerking

Vervoerregio Amsterdam werkt voor het verbeteren van de regionale bereikbaarheid samen met de verschillende wegbeheerders: vervoerregiogemeenten, provincie Noord-Holland en het ministerie van Rijkswaterstaat. In het programma van de Investeringsagenda Weg staan alle projecten, maatregelen en andere activiteiten van de verschillende betrokken partijen genoemd, inclusief de financiële reserveringen. Zo wordt de samenhang tussen de investeringen beter zichtbaar. En wordt het ook snel duidelijk waar ze elkaar versterken.

Meer informatie

Contactpersoon: Chris Engelsman / Suzan van Dooren