Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Guisweg

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provinciale weg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. Daarbij heeft de omgeving van het nabijgelegen station Zaandijk Zaanse Schans de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, reizen en recreëren. Daarom wordt op dit moment verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied: de kruising met de Guisweg, het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, het bouwen van extra woningen en de verbeteren van de aansluiting met de A8. Op deze pagina lees je meer over de potentie van het gebied, het proces van de planstudie en de communicatie van en met de omgeving.

Tekst (2 kolommen)

Aanleiding

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provinciale weg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De directe omgeving van de spoorwegovergang heeft veiligheidsrisico’s en de situatie vormt een knelpunt voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het groot aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt nu al voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Ook neemt het aantal reizigers hier de komende jaren toe, waardoor er nog meer treinen op het traject gaan rijden.  Daarnaast is het gebied slecht bereikbaar met de auto vanuit het noorden en westen en is de ruimtelijke kwaliteit rondom het station matig. 
Maar de omgeving van het station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en recreëren. Dat vraagt om goede bereikbaarheid en de ontwikkeling van woningen en voorzieningen om de groei op te vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations. 

Verkenning

In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied: de kruising met de Guisweg, het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, het bouwen van extra woningen en de verbeteren van de aansluitingen met de A8. De mogelijkheden die schetsmatig zijn verkend, geven een idee van de van de haalbaarheid en kosten. In deze verkenningsfase zijn nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising - waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. Dat is nodig om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te vergroten. 

Planstudie 

In april 2019 is de planstudie Guisweg gestart. In de planstudie worden kansrijke oplossingen uitgebreider en gedetailleerder onderzocht. Daarbij onderzoeken we ook wat de effecten zijn van de oplossingen voor onder andere autoverkeer, fietsers, natuur en het milieu. Het resultaat van de planstudie is een uitwerking van een voorkeursalternatief. De planstudie duurt naar verwachting tot zomer 2021. Die tijd is nodig om de alternatieven en de impact daarvan op de omgeving goed in beeld te krijgen, in nauwe samenwerking met omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied. 

Vervolg

Na de planstudie volgt de planuitwerking, waarin de laatste details van de voorkeursoplossing worden uitgewerkt, planologische procedures worden doorlopen en de aanbesteding wordt voorbereid. 

Eerstvolgende inloopbijeenkomst

Dinsdag 18 juni 2019
18.00 uur - 21.00 uur
Het Weefhuis, Lagedijk 39 Zaandijk

Betrekken van omgeving 

Tijdens de planstudie houden we nauw contact met bedrijven, omwonenden en sportverenigingen in het gebied. Enerzijds om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de vorderingen, anderzijds om de omgeving mee te laten denken over de oplossing:

 • Op de website guisweg.zaanstad.nl staat alle informatie over het project. Hier staan ook de resultaten uit de verkenning. De website wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwsberichten. 
 • Tijdens de planstudie vinden geregeld informatiebijeenkomsten plaats, om de omgeving bij te praten of mee te laten denken over de oplossing.
 • Er zal intensief samengewerkt worden met focusgroepen, die bestaan uit mensen uit de omgeving. Leden van focusgroepen denken mee over mogelijke oplossingen en bijbehorende effecten. Over het meedenken in focusgroepen volgt medio 2019 meer informatie. 
 • Naast het regelmatig consulteren van de omgeving zijn er twee momenten waarop we u vragen te reageren. Allereerst tijdens de start van de planstudie op de startnotitie planstudie Guisweg. Het tweede moment volgt aan het eind van de planstudie, wanneer de onderzoeken, waaronder het milieueffectonderzoek, zijn afgerond. De omgeving kan dan reageren op het ontwerp van het voorkeursalternatief.

Samenwerking 

Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam. Immers, het ontwikkelen van de bereikbaarheid en mobiliteit van dit gebied gaat al deze partners aan. Het project Guisweg heeft raakvlakken met diverse projecten in de regio, waaronder Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH), MAAK.Zaanstad en het MRA Programma Bereikbaarheid.

Contact

Organisatie                 Vervoerregio Amsterdam
Naam                          Chris Engelsman, projectleider Guisweg
E-mailadres                 Guisweg @ vervoer regio .nl
Tekst (1 kolom, smal)

Reageren op startnotitie 

Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen reageren op de startnotitie. De startnotitie beschrijft de kaders van het onderzoek in de planstudie, waaronder welke oplossingsrichtingen worden onderzocht, wat de onderdelen van de oplossing moeten zijn en welke milieuaspecten relevant zijn. De startnotitie is vanaf 3 juni op deze webpagina te downloaden. Een papieren versie ligt bij de receptiebalie in het stadhuis van de gemeente Zaanstad. De startnotitie ligt zes weken ter inzage, vanaf 3 juni tot en met 14 juli.

Waarom is uw reactie belangrijk?

Uw reactie is belangrijk omdat wij zo kunnen komen tot een oplossing dat zo goed mogelijk past binnen de omgeving. Wij behandelen elke reactie serieus en goede en haalbare suggesties nemen wij mee in de definitieve versie van de startnotitie. Alle indieners krijgen individueel een reactie, met daarin een toelichting over wat er met de reactie is gedaan en de overwegingen daarbij. 

Reageren kan op de volgende manieren:

 • Door gebruik te maken van het webformulier op de pagina guisweg.zaanstad.nl (beschikbaar van 3 juni tot en met 14 juli);
 • Stuur een mail aan Elisa Hulsebosch via Guisweg @ vervoer regio .nl ovv. ‘reactie startnotitie planstudie Guisweg’;
 • Schriftelijke reacties kunnen gericht worden aan:
  Vervoerregio Amsterdam
  t.a.v. Elisa Hulsebosch
  o.v.v. reactie startnotitie planstudie Guisweg
  projectcode 300303
  Postbus 626
  1000 AP Amsterdam

  In alle gevallen moet uw reactie voorzien zijn van naam, adres en woonplaats. Mondeling een reactie indienen is niet mogelijk.