Banner met afbeeldingen
  • Weg /Auto

Tekst (1 kolom, smal)

Weg

De Vervoerregio streeft ernaar de bereikbaarheid in de hele regio Amsterdam te vergroten. Om dat te bereiken werkt ze samen met verschillende wegbeheerders aan beleid, de voorbereiding en uitwerking van infrastructuurprojecten en het beheren van programma's.


Tekst (3 kolommen)

Investeringsagenda Weg

Investeringsagenda Weg is opgesteld voor het verbeteren van de regionale autobereikbaarheid. De Investeringsagenda vervult de periode tot 2035 met een doorkijk naar 2040. Het soort maatregelen varieert van verkeersmanagement en innovatieve oplossingen tot wegverbredingen en nieuwe verbindingen.

Investeringsagenda Smart Mobility

De Vervoerregio wil kansrijke Smart Mobility toepassingen uitrollen en versnellen, zodat Smart Mobility een bijdrage levert aan de strategische opgaven. Om dat te stimuleren wordt een Investeringsagenda vastgesteld. De Investeringsagenda levert financiële bijdragen aan kansrijke projecten. De definitieve investeringsagenda wordt opgeleverd in het najaar van 2018.

Programma

De Investeringsagenda Weg resulteert in een dynamisch programma, dat continu in ontwikkeling is zodat het aan sluit bij technische, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Om tot een actueel en realistisch beeld te komen van de gewenste investeringen in het regionaal wegennet, vindt er gedurende het jaar afstemming plaats met de wegbeheerders. Het programma bestaat uit een overzicht van projecten, geclusterd naar opgaven.

Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang van de voorbereiding en realisatie van de projecten in het programma. Zie hier voor het document ‘Monitor en voortgang Investeringsagenda’s.

Monitor

De Vervoerregio monitort de ontwikkeling van de regionale bereikbaarheid en het functioneren van het regionaal wegennet. Er is gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus voor deze monitoring, vanwege de lange looptijd van grote wegprojecten en daardoor de geringe verandering in het verkeersbeeld. In 2016 is de monitor Weg uitgebracht onder de naam Barometer 2016.  De eerstvolgende monitor Weg wordt in 2018 uitgebracht.

Afbeeldingen (alleen headers)