Banner met afbeeldingen
  • Commissies

Tekst (1 kolom, smal)

Commissies

Net als bij een gemeente bestaan er bij de Vervoerregio Amsterdam vaste commissies van advies, die de Regioraad adviseren. Voor afzonderlijke projecten kan de Regioraad daarnaast ook projectcommissies instellen. De Verordening op de Regioraadscommissies bevat voorschriften omtrent het instellen en functioneren van de commissies.
De Vervoerregio Amsterdam heeft de volgende drie commissies: de commissie Werkwijze/Algemene Zaken, de commissie Bezwaar en Beroep en de Rekeningcommissie. Deze commissie bestaan uit leden van de regioraad die bij de aanvang van iedere zittingsperiode door de regioraad benoemd worden. Informatie over vergaderdata van de commissies vindt u onderaan deze pagina via Vergaderingen.
Per 12 juni 2018 zijn de nieuwe leden van de commissies in functie. De namen van de commissieleden zullen na deze datum zo spoedig mogelijk op de website bekend gemaakt worden.


Tekst (1 kolom, smal)
Commissie Werkwijze/Algemene Zaken

De commissie Werkwijze/Algemene Zaken adviseert de regioraad en het dagelijks bestuur over aangelegenheden van algemene of bestuurlijke aard en over informatievoorziening. Daarnaast stelt deze commissie de agenda’s vast voor de vergaderingen van de regioraad en de sessies. De vergaderingen van deze commissie zijn in beginsel openbaar.

Commissie Bezwaar

De commissie Bezwaar is namens de regioraad belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten van de regioraad en van het dagelijks bestuur. De hoorzittingen van deze commissie zijn openbaar.

Rekeningcommissie

De Rekeningcommissie  heeft tot taak het uitvoeren van het jaarrekeningonderzoek en het opstellen van een Jaarverslag. De besluiten van de Rekeningencommissie worden openbaar gemaakt.

Afbeeldingen (zoeken)