Banner met afbeeldingen
  • Investeringsagenda Verkeersveiligheid

Tekst (1 kolom, smal)

Investeringsagenda Verkeersveiligheid

In de periode 2016-2025 verbetert de Vervoerregio Amsterdam de verkeersveiligheid met verschillende maatregelen. Ze zijn gericht op het verminderen van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden. 
De belangrijkste speerpunten van de Investeringsagenda Verkeersveiligheid zijn:
• Het verkeersveilig inrichten van de infrastructuur
• Het stimuleren van verkeersveilig gedrag door verkeerseducatie, campagnes en handhaving
Verder draagt de Vervoerregio samen met haar partners bij aan het verder verbeteren van de veiligheid van vervoermiddelen, kennisontwikkeling door onderzoek en het versterken van de samenwerking.


Tekst (2 kolommen)

Programma 2018-2021

De Investeringsagenda Verkeersveiligheid is uitgewerkt in een programma met maatregelen voor de periode 2018-2021. Deze maatregelen worden de komende jaren gerealiseerd om de verkeersveiligheid in de vervoerregio te verbeteren, met als doel het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit programma bestaat uit maatregelen om de infrastructuur verkeersveiliger in te richten, verkeerseducatie, campagnes en activiteiten op het gebied van onderzoek en samenwerking. Voor deze periode wordt voor het volledige programma € 28 miljoen gereserveerd. Het programma is tot stand gekomen in overleg met wegbeheerders en verkeersveiligheidspartners en wordt ieder jaar geactualiseerd.

Samenwerking

Bij de uitvoering van verkeersveiligheid werken de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten samen met partijen, zoals het Rijk, de provincies, het Hoogheemraadschap, politie, scholen, (verkeers)ouders, vervoersbedrijven, onderwijsbegeleidingsdiensten, VVN en Team Alert. 


Afbeeldingen (alleen headers)