Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Duinpolderweg

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding in de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer zorgt dagelijks voor veel (vracht-)verkeer op de N206, N208 en kleine wegen richting de Bollenstreek en Schiphol. Tegelijkertijd hebben de dorpskernen van Vogelenzang, Bennebroek, Zwaanshoek, Hillegom en De Zilk te maken met sluipverkeer, verkeersdrukte en verkeersonveilige situaties. Om de doorstroming en leefbaarheid voor nu en in de toekomst te verbeteren, is een goede verbindingsweg tussen de N206 en de A4 nodig. Vervoerregio Amsterdam, Provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer, Heemstede, Bloemendaal, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord werken samen om de mogelijkheden voor deze verbindingsweg te onderzoeken.


Tekst (2 kolommen)

Nieuwe weg

Een nieuwe weg trekt altijd verkeer aan en bundelt het verkeer dat op verschillende plekken in de regio voor overlast zorgt. Per saldo verbetert de leefbaarheid van de kernen door de komst van de Duinpolderweg. Dit betekent niet dat de leefbaarheid op elke plek rond het uiteindelijke tracé verbetert. Rond de voorziene aansluitingen van de Duinpolderweg op de lokale wegen kan een toename van autoverkeer ontstaan. Zonder Duinpolderweg zullen de huidige knelpunten echter blijven bestaan en in de toekomst verergeren. In de kernen verbetert de leefbaarheid doordat bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof, stank- en geluidsoverlast vermindert. Ook het oversteken van de weg wordt veiliger. De positieve en negatieve effecten op leefbaarheid worden in de Planfase en Planuitwerkingsfase uitgebreid door middel van diverse onderzoeken onderzocht.

Planning

  • Begin 2015 – voorjaar 2016: Ingelaste tussenstap om de probleemanalyse van verkeerskundige knelpunten en regionale bereikbaarheid in de regio te verscherpen
  • Voorjaar 2016: Besluit in de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland over tussenstap
  • Tweede helft 2016: Afronding Planfase
    In geval van positieve besluitvorming tussenstap, komen tot een (voorlopig) voorkeursalternatief
    MER-rapport en (voorlopig) voorkeursalternatief
  • Vanaf 2017: Planuitwerkingsfase
  • Uitwerken van de gekozen oplossingsrichting op detailniveau, Interprovinciaal Inpassingsplan en besluit MER (Millieu Effect Rapport)
  • Na 2018: Realisatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Duinpolderweg.

Contactpersoon: Lode Goossens