Header met kruimelpad

De basis van de samenwerking

Tekst (1 kolom, smal)

Inhoud van projecten

De Vervoerregio steunt projecten die bijdragen aan de doelen van het regionaal verkeer- en vervoerbeleid: bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ook een kosteneffectieve uitvoering en een goede kwaliteitsborging wegen zwaar.
Tekst (1 kolom, smal)

Verkeer- en vervoerbeleid van de Vervoerregio

De bijdrage van de Vervoerregio is gericht op het behalen van de doelen van het verkeer- en vervoerbeleid van de Vervoerregio, zoals is vastgelegd in het Beleidskader Mobiliteit. In de investeringsagenda’s van de Vervoerregio zijn de beleidsdoelen uitgewerkt en geconcretiseerd. Meer over de inhoud en organisatie van de investeringsagenda’s: paragraaf 1.4 en deel 2 van de spelregels.

Beleidsopgaven

De bijdrage van de Vervoerregio aan projecten en maatregelen verantwoorden we aan de hand van het doelbereik. De indicatoren in onderstaande tabel zijn te gebruiken om te bepalen in welke mate een maatregel aan de doelen bijdraagt.

Van modaliteit naar mobiliteitReistijd van deur tot deur
Naar een CO2 neutraal mobiliteitsysteem   CO2 balans van het mobiliteitsysteem
Veilig en prettig van deur tot deurBeleving van de deur tot deur reis voor het hele regionale mobiliteitsysteem
Aantal ernstige verkeersslachtoffers
Railveiligheid
Sociale veiligheid in het openbaar vervoer
Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar

Ruimtegebruik mobiliteitsysteem

Inpassing mobilitetsysteem

Nabijheid van dagelijkse activiteitenNabijheid

Tekst (1 kolom, smal)

Aan het begin van elke fase brengt de Vervoerregio haar eisen en wensen in de vorm van bijvoorbeeld een programma van eisen of klant eis specificaties in.

De Vervoerregio heeft een open houding ten opzichte van voorstellen en maatregelen vanuit de gemeenten en andere wegbeheerders. Draagt een voorstel of maatregel (ook) bij aan het bereiken van de doelen van de Vervoerregio, dan komt het in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit de Vervoerregio. Veel doelen van de Vervoerregio en gemeenten overlappen elkaar. Daarom werkt de Vervoerregio samen met de wegbeheerders aan oplossingen die de regio en de gemeenten bereikbaar houden.

Tekst (1 kolom, smal)

Afweging kosteneffectiviteit (MKBA en business case)

De Vervoerregio vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan oplossingen waar sprake is van efficiënte en effectieve inzet van middelen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een analyse van de kosteneffectiviteit, een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en/of een business case.

Alle maatregelen vereisen (bij elke faseovergang) een onderbouwing van de kosteneffectiviteit. De wijze waarop, zal per project en per fase sterk verschillen. In een klein project volstaat een kwalitatieve analyse op basis van ‘expert judgement’ (soms is één zin voldoende). In sommige grote projecten zal een volledige MKBA nodig zijn.

Belangrijk: een positieve MKBA of business case is geen doel op zich. Gekoppeld aan de beleidsdoelen en de overige randvoorwaardelijke doelen vormt hij een van de bouwstenen voor een integrale afweging.

Tekst (1 kolom, smal)

Beheer & onderhoud

De verkenning en (in ieder geval) de planstudie houden in de analyses om tot een voorkeursoplossing te komen ook rekening met de consequenties voor beheer en onderhoud. Bij elke faseovergang maken we afspraken over (1) de verantwoordelijkheden voor en (2) bekostiging van het beheer en onderhoud van de op te leveren maatregelen gedurende de levenscyclus. De Vervoerregio is geen wegbeheerder en levert, met uitzondering van tram- en metro infrastructuur, geen bijdrage aan beheer en onderhoud. Wel kan de Vervoerregio in de ontwikkeling en financiering van maatregelen rekening houden met een efficiënt beheer en onderhoud.

Exploitatie

Ook moeten we afspraken maken over het gebruik van de gerealiseerde projecten. Dat speelt vooral bij openbaar-vervoerprojecten. Daar zijn afspraken met de vervoerder over de bediening en eventuele verrekening van exploitatievoordeel vereist. In de verkenning of planstudie is het daarom in OV-projecten nodig dat ook de vervoerders een rol spelen of (structureel) betrokken zijn bij de betreffende uitwerking.

Tekst (1 kolom, smal)

Kwaliteitsborging

Een belangrijk uitgangspunt voor de Vervoerregio, voor de projecten waar zij een bijdrage aan levert, is uitvoering volgens de principes van functioneel en duurzaam. Primair gaat het daarbij om de regionale aspecten van een project. De betrokkenheid van de Vervoerregio bij de kwaliteitsborging kent grofweg drie fasen:

  • Initiatief en verkenning: afstemmen (ontwerp)uitgangspunten functioneel en duurzaam.
  • Planstudie: meedenken (ontwerp)keuzes.
  • Planuitwerking en realisatie: controle functionaliteit en duurzaamheid van het (ontwerp van het) project. 

Voor de afronding van elke fase moeten partijen vastleggen op welke wijze rekening is gehouden met de eisen en wensen van de Vervoerregio.

Tekst (1 kolom, smal)

Draagvlak

De Vervoerregio werkt mee aan de realisatie van maatschappelijk relevante beleidsdoelen en heeft oog voor de impact van infrastructuurmaatregelen. Draagvlak bij zowel de partners als in de omgeving is belangrijk. Inzet van omgevingsmanagement in alle fasen van projecten is een instrument voor het creëren en behouden van draagvlak.

Tekst items

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.