Tekst (1 kolom, smal)

Knooppunt A10-N247-s116 (KANS)

De aansluiting van de N247 en de s116 is de drukste aansluiting op de A10 van Amsterdam. Door ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, Purmerend, Waterland en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn komt de bereikbaarheid van dit gebied, zowel voor het autoverkeer als het OV, nog meer onder druk te staan. Om de doorstroming voor zowel weggebruikers als OV-reizigers te verbeteren, onderzoeken we maatregelen om de doorstroming op het knooppunt te verbeteren. Dit doen we in de planstudie Knooppunt A10-N247-s116 (KANS). De Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat werken hier samen aan.

Planstudie KANS

Het doel van de planstudie is om beslisinformatie te verkrijgen om een voorkeursalternatief te kiezen. De maatregelen van het voorkeursalternatief moeten zorgen voor een betere doorstroming van het auto- en busverkeer op het knooppunt A10-N247-s116 (KANS). Voor de planstudie is een Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze nota staat omschreven wat het verkeersprobleem is, welke alternatieven voor een mogelijke oplossing worden onderzocht en welke onderzoeken hiervoor worden uitgevoerd. U kunt de NRD hieronder downloaden.

Definitieve NRD

De reactietermijn voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is gesloten. Met uw reactie komen we gezamenlijk tot een kwalitatief betere voorkeursoplossing. De reacties zijn gebundeld in een Nota van Antwoord, deze kunt u hieronder downloaden. Net als de definitieve Nota Reikwijdte en detailniveau. Met de publicatie van deze definitieve NRD gaat de planstudie officieel van start.

Voor meer informatie over de planstudie, kunt u e-mailen of bellen naar de projectorganisatie KANS via planstudiekans@vervoerregio.nl of  06 20 00 42 21 (tijdens kantooruren).

Met de definitieve NRD, is de planstudie KANS officieel gestart. De keuze voor een voorkeursoplossing vindt plaats begin 2019. De resultaten van de onderzoeken en de voorlopige voorkeursoplossing worden daarna gepubliceerd. Vervolgens is er wederom een reactieperiode (waarbij eenieder mag meedenken en reageren) en een definitief voorkeursbesluit. 

De keuze voor een definitieve voorkeursoplossing is naar verwachting medio 2019.  Dit besluit betekent ook de start van de formele planologische procedures in de vervolgfase: de planuitwerking KANS, die de realisatie van infrastructurele maatregelen mogelijk moet maken. Daarbij volgt het reserveren van benodigde budgetten en het opstellen van contractdocumenten voor een aanbesteding en realisatie.

Planning planstudie KANS

Verkenning KANS 

In 2017 is door de vier samenwerkende partners een verkenning uitgevoerd naar het Knooppunt A10-N247-s116. De hoofdconclusie van de verkenning KANS is, dat wanneer geen maatregelen worden getroffen, het verkeer op het knooppunt in de toekomst ernstige vertraging ondervindt. Dat geldt in mindere mate voor busverkeer dat (grotendeels) over eigen infrastructuur beschikt. Daar waar auto en bus samenkomen (onder andere bij het op- en afrijden busstation Noord, het eindstation van de Noord/Zuidlijn) ondervindt ook de bus ernstige vertraging. In het Eindrapport Verkenning KANS en de Quick scan Ruimte A10-noord staan de resultaten van de verkenning uitgebreid beschreven. Beide rapporten kunt u hieronder downloaden.