Besluit tot aanpassing concessie Amstelland-Meerlanden (april 2015)

  • 1-2-2016 18:56

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 2 april 2015 besloten om de openbaar vervoer concessie Amstelland-Meerlanden per 13 december 2015 aan te passen. De aanpassing is gelegen in de toevoeging van het lijndeel van R-netlijn 300 (voorheen Zuidtangent) vanaf de ringvaart bij Vijfhuizen tot aan station Haarlem NS als zogenaamde uitloper aan het gebied van de concessie Amstelland-Meerlanden. Op dit moment vormt dit deel van R-netlijn 300 een op zichzelf staande concessie, die onder de bevoegdheid van de provincie Noord-Holland valt. Gedeputeerden Staten van Noord-Holland hebben eerder besloten deze concessie 'over te dragen' aan de Stadsregio Amsterdam.

Het “Besluit tot aanpassing van het Concessiebesluit d.d. 15 maart 2007 betreffende het Openbaar Vervoer in de concessie Amstelland-Meerlanden” is op 2 april 2015 bekend gemaakt door toezending van dit Besluit aan de concessiehouder, Connexxion Openbaar Vervoer N.V. Een afschrift van dit besluit vindt u hiernaast. Van dit besluit is tevens mededeling gedaan in de Staatscourant .
Tegen het “Besluit tot aanpassing van het Concessiebesluit d.d. 15 maart 2007 betreffende het Openbaar Vervoer in de concessie Amstelland-Meerlanden” kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit Besluit, een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. Gemeentes die deel uitmaken van de Stadsregio Amsterdam kunnen rechtstreeks beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.