Tekst (smal)

Kennisgeving Samenvoeging concessies Zaanstreek en Waterland en verlenging concessie Zaanstreek

  • 31-5-2018 11:55

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 5 april 2018 besloten de concessies Zaanstreek en Waterland samen te voegen tot één concessie Zaanstreek-Waterland per 12 december 2021 (met ingang van dienstregelingjaar 2022). Ten behoeve van deze samenvoeging en in het belang van de reiziger heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 5 april 2018 tevens besloten de concessie Zaanstreek 2010 met drie jaar te verlengen. Met dit besluit eindigen de concessie Zaanstreek en de concessie Waterland op dezelfde datum, en wordt een samenvoeging van deze concessies mogelijk gemaakt.

Het besluit van het dagelijks bestuur van 5 april 2018 tot samenvoeging van de concessies Zaanstreek en Waterland met kenmerk 2018/12106/AS ligt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking op 30 mei 2018 in het Blad gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam (nr. 812) op werkdagen tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur) ter inzage bij de Vervoerregio Amsterdam, bezoekadres Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam. De Vervoerregio Amsterdam is telefonisch bereikbaar onder nummer (020) 527 37 00.

Het besluit van het dagelijks bestuur van 5 april 2018 tot verlenging en aanpassing van het Concessiebesluit en de Subsidiebeschikking betreffende het Openbaar Vervoer in de Concessie Zaanstreek 2010 met kenmerk 2018/12105/AS is op 8 mei 2018 bekend gemaakt aan de concessiehouder, Connexxion Openbaar Vervoer N.V. Van dit besluit wordt mededeling gedaan op TenderNed/in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de Vervoerregio Amsterdam.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van Vervoerregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.