Banner met afbeeldingen
  • Openbaar vervoer

Tekst (1 kolom, smal)

Openbaar Vervoer (OV)

Opdrachtgever OV

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de vijftien gemeenten. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro, de trein valt er niet onder. Naast het verlenen van concessies werkt de Vervoerregio, samen met wegbeheerders en vervoerders, aan het verbeteringen van het openbaar vervoer. Om de regio aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers, investeert de Vervoerregio in het optimaliseren van OV-infrastructuur. In de Investeringsagenda OV worden de investeringen weergegeven die nodig zijn om de kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer in Amsterdam en de regio, en daarmee dus de bereikbaarheid, te vergroten.


Tekst (3 kolommen)

Investeringsagenda OV

De Vervoerregio Amsterdam werkt samen met wegbeheerders en vervoerders aan het optimaliseren van een kwalitatief hoogwaardig OV-netwerk in Amsterdam en de regio. Aangezien het aantal OV-reizigers groeit moeten de beschikbare financiële middelen efficiënt worden ingezet om de bereikbaarheid op orde te houden.

De Investeringsagenda OV omvat de benodigde investeringen in het bus-, tram en metronetwerk om de kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer te vergroten. Maatregelen die genomen worden om de OV-infrastructuur te verbeteren zijn onder andere het knooppunt optimalisatie, het samenvoegen en toegankelijk maken van haltes en technische infrastructurele aanpassingen.

Voor maatregelen binnen Amsterdam is een samenwerkingsverband opgezet tussen GVB, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Het programma voor de regio werkt toe naar een samenwerking tussen de Vervoerregio met haar regiogemeentes, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de vervoerders.

Kwaliteit

Het openbaar vervoer moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, die per concessie worden vastgelegd in programma's van eisen. Hierin staan bijvoorbeeld eisen ten aanzien van stiptheid, aansluitingen, rituitval, reisinformatie, milieu-eisen en klantvriendelijkheid. Het publiek heeft inspraak op het ontwerp van een programma van eisen. De Vervoerregio controleert of de vervoerbedrijven de gemaakte afspraken nakomen en legt zo nodig boetes op. Bij zeer goede prestaties kan een bonus worden gegeven. Een aantal van de prestaties van de vervoerders kunt u bekijken op het OV-dashboard.

Concessies

Een concessie is het exclusieve recht voor het uitvoeren van openbaar vervoer in een bepaald gebied. Er zijn vier concessiegebieden: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. De concessies worden op basis van de Wet Personenvervoer aanbesteed en in het concessiegebied Amsterdam onderhands gegund.

Naast het concessiebeheer werkt de Vervoerregio aan vele andere verbeteringen van het  openbaar vervoer. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, beheer en onderhoud van de railinfrastructuur, reizigersinspraak, actuele reisinformatie, de introductie van R-net en de Lijnennetvisie 2018.


Afbeeldingen (alleen headers)