Header met kruimelpad

Fasering van initiatief naar realisatie

Tekst (1 kolom, smal)

Initiatieffase

Erkenning in de investeringsagenda betekent opname in de initiatieffase. Hier leggen we de basis voor de samenwerking. Beslisinformatie voor start volgende fase is vooral globaal.

Tekst (1 kolom, smal)

Erkenning in de investeringsagenda

Voor elk nieuw projectinitiatief schat de Vervoerregio in of het project een bijdrage kan leveren aan de regionale beleidsdoelen. Past het project binnen de investeringsagenda? Meer informatie hierover: Opstarten van projecten.

Erkenning van een projectinitiatief in de investeringsagenda, betekent opname in de initiatieffase van de projectfasering. In deze fase vindt, in overleg met de betrokken partners, nadere definiëring en afbakening van het project plaats.

Tekst (1 kolom, smal)

Doelen & gewenst resultaat

Doelen 

Het doel is om een goede basis te leggen voor de samenwerking tussen de betrokken partijen. Hoe? Door de belangrijkste uitgangspunten, definities en de afbakening vast te leggen en het vervolgproces te schetsen.

Resultaat 

  1. Vastgesteld en gedragen plan van aanpak voor de volgende fase;
  2. een besluit van het Dagelijks Bestuur over de promotie naar de volgende fase;
  3. en een reservering van een bijdrage in het programma van de investeringsagenda.

Vaak is de volgende fase de verkenningsfase. Bij kleinere projecten is deze echter over te slaan of start zelfs direct de planuitwerking of realisatie.

Tekst (1 kolom, smal)

Samenwerking initiatieffase en beslisinformatie faseovergang

In de initiatieffase gaan de betrokken partijen op zoek naar een goede basis voor de samenwerking in het project. Aanvankelijk is de programmamanager van de betreffende investeringsagenda het aanspreekpunt. In de loop van de initiatieffase (bij het opstellen van een plan van aanpak voor de verkenning) zal dat de projectbegeleider zijn  (of een projectleider van de Vervoerregio indien de Vervoerregio het project zelf trekt). Afspraken zijn nog vooral bedoeld om gezamenlijke uitgangspunten te definiëren en wederzijdse verwachtingen te managen. Over het algemeen is de beslisinformatie nog globaal en indicatief; nog niet gebaseerd op studies of onderzoeken, maar op expert judgement.

Detailniveau beslisinformatie

Het gewenste detailniveau is sterk afhankelijk van de aard en omvang van het project. Voor een klein project is een half A4-tje voldoende. Voor een groot infrastructuurproject kunnen voor de start van de verkenning een uitgebreid plan van aanpak en bestuursovereenkomst nodig zijn.

Verder hangt het detailniveau af van de volgende fase. Bij een klein project kan de volgende fase al de planuitwerking of zelfs realisatie zijn. Dat vraagt om concretere afspraken dan voor de start van een verkenning. 

Tekst (1 kolom, smal)

Onderwerpen beslisinformatie

We maken afspraken over de onderwerpen in de onderstaande tabel. Zijn bepaalde onderwerpen voor het project niet relevant, dan kunnen de betrokken partijen hier beargumenteerd van afwijken.

Tekst (uitklapbaar, smal)
Afspraken / beslisinformatie bij de afronding van de initiatieffase
Indicatie van het gewenste detailniveau per onderwerp

1. Aanleiding, probleem, urgentie

Globale omschrijving op basis van expert judgement

2. Doelen en ambities

Afspraak tussen de betrokken partijen, hoeft nog niet specifiek of concreet

3. Belangen / verantwoordelijkheden van de betrokken partijen 

Benoemen belangen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen, eventueel inclusief voorwaarden

4. Scope en afbakening 

Afspraken over de scope en afbakening, in ieder geval voor de volgende fase

5. Realisatiekosten 

Indicatie van de realisatiekosten op basis van expert judgement, mogelijk met bandbreedte

6. Risicoanalyse en - beheersing

Nog niet relevant in deze fase, behalve bij kleine projecten met snelle uitvoering. In dat geval maken we afspraken over de eisen aan functionaliteit en duurzaamheid vanuit de Vervoerregio.

7. Aanbestedingsvorm 

Nog niet relevant in deze fase, behalve in kleine projecten met snelle uitvoering

8. Exploitatie en beheer / onderhoud 

In deze fase alleen principeafspraken maken over het toekomstige gebruik en de beoogde beheerder. 

9. Effecten en kosteneffectiviteit 

Inschatting van het beoogde effect van de maatregel op de beleidsdoelen van de Vervoerregio.

10. Bijdrage Vervoerregio en andere partijen 

Keuze maken voor referentiebijdrage of maatwerkbijdrage. Indicatie van de bijdragen op basis van de belangen van betrokken partijen, effecten voor de beleidsdoelen, en de indicatie van de kosten. Wederzijdse verwachtingen over cofinanciering benoemen. Aangeven in welke fase we welke hardheid verwachten en mogelijk voorwaarden noemen. Eventueel een bandbreedte aanhouden of een aandeel van een bepaalde scope afgeven. 

11. Planning, fasering en mijlpalen 

Gezamenlijke afspraak over te hanteren fasering inclusief indicatie van het jaar of de jaren van uitvoering.  

12. Plan van aanpak volgende fase, inclusief personele capaciteit en rolverdeling

Afspraken over de uit te voeren werkzaamheden, op te leveren producten, personele inzet en zaken als omgevingsmanagement om de volgende fase tot een goed eind te brengen. Keuze maken welke partij als projecttrekker optreedt en goede afspraken over rolverdeling en  betrokkenheid van alle betrokken partijen. 

13. (Study)kosten volgende fase 

Vraagt u de Vervoerregio om een bijdrage in de studiekosten (verkenning of planstudie)? Dan is een onderbouwing van de kosten van de volgende fase op basis van plan van aanpak en planning nodig. 

14. Draagvlak en communicatie

Inschatting van het draagvlak voor het realiseren van de opgave. Communicatie is in de initiatieffase doorgaans nog niet van toepassing.

Bekijk hier de afspraken en beslisinformatie bij afronding van de:

Verkenningsfase

Planstudiefase

Planuitwerkingsfase

Tekst (1 kolom, smal)

Besluit dagelijks bestuur

Op basis van de beslisinformatie over deze onderwerpen besluit het dagelijks bestuur van de Vervoerregio over:

  1. de promotie naar de volgende fase;
  2. een eventuele reservering in het uitvoeringsprogramma van de Vervoerregio en
  3. een bijdrage aan de (studie)kosten van de vervolgfase.  

Tekst items

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.