Header met kruimelpad

Fasering van initiatief naar realisatie

Tekst (1 kolom, smal)

Planstudiefase

De fase van de belangrijkste projectbeslissingen: de voorkeursoplossing, dekking van investeringskosten, exploitatie, beheer en onderhoud. Een sluitende begroting. En de bepaling van de Vervoerregiobijdrage.

Tekst (1 kolom, smal)

Wat we meenemen uit de verkenningsfase

Bij de promotie naar de planstudiefase, hebben de betrokken partijen de urgentie van het project en de oplossingsrichtingen vastgelegd. Daarbij zijn uitgangspunten en randvoorwaarden meegegeven, ook voor de financiële bijdrage. Bovendien is een plan van aanpak voor de planstudie vastgesteld en zijn de verwachtingen voor het vervolgproces (planning, kosten en financiering) gedeeld en vastgelegd.

Tekst (1 kolom, smal)

Doelen & gewenst resultaat

Doelen 

 1. Vaststellen van een voorkeursoplossing
 2. Afspraken maken over de dekking van de investeringskosten door de betrokken partijen
 3. Afspraken maken over de exploitatie, beheer en onderhoud
 4. Afspraken maken over het vervolgproces 
Resultaat 

 1. Een overeenkomst tussen de betrokken partijen en een vastgesteld plan van aanpak voor de volgende fase
 2. Een besluit van het dagelijks bestuur over de promotie naar de volgende fase
 3. Een reservering van een bijdrage in het programma van een of meer investeringsagenda’s.

Tekst (1 kolom, smal)

Samenwerking planstudiefase en beslisinformatie faseovergang

Voorafgaand aan de planstudie zijn er nog veel vrijheidsgraden, zoals verschillende oplossingsrichtingen/alternatieven. Op basis van de planstudie maken we de belangrijkste keuzes in het project: we leggen een voorkeursoplossing vast, inclusief dekking en vervolgplanning. In de planuitwerkingsfase en realisatiefase werken we de voorkeursoplossing verder uit en leggen hem planologisch vast. Grote wijzigingen zijn niet meer de bedoeling.

Inzet deskundigen Vervoerregio

Om te komen tot een gedragen voorkeursoplossing, kunnen (indien nodig) diverse deskundigen vanuit de Vervoerregio een bijdrage leveren:

 • Inhoudelijk: op het gebied van (bijvoorbeeld) openbaar vervoer en fiets, zodat de functionaliteit van de voorkeursoplossing aan de verwachtingen voldoet.
 • Financieel-technische: meedenken in de ontwerpwerkzaamheden van de onderdelen die in aanmerking komen voor een bijdrage van de Vervoerregio;

De projectbegeleider van de Vervoerregio coördineert de inzet van deze deskundigen.

Sluitende begroting

Op basis van de resultaten van de planstudie moeten de bij het project betrokken partijen een sluitende begroting maken en hun bijdrage aan het project vastleggen. Hoewel de definitieve investeringsbeslissing pas in de planuitwerkingsfase (of bij de start van de realisatiefase) volgt, is het, niet de bedoeling die fase te starten zonder sluitende begroting.

Bepaling bijdrage Vervoerregio

We bepalen de bijdrage op basis van drie aspecten:

 • de effecten van de voorkeursoplossing op de beleidsdoelen van de Vervoerregio;
 • de belangen van de andere betrokken partijen bij het project;
 • de kosten van de voorkeursoplossing.

Onderbouwing: effectonderzoeken (of inschattingen), het ontwerp (SO) en de kostenraming (SSK). De bijdrage van de Vervoerregio koppelen we aan een bepaalde scope, de te behalen effecten, de kosten- en een risicoverdeling. Meer details over het bepalen van de hoogte van de bijdrage van de Vervoerregio: deel 1.

Overeenkomst

De afspraken die betrokken partijen op basis van de planstudie maken, zijn goed in een overeenkomst vast te leggen. Per project moeten we bepalen of en in welke vorm dat gewenst is.

Tekst (1 kolom, smal)

Onderwerpen beslisinformatie

We maken afspraken over de onderwerpen in de onderstaande tabel. Zijn bepaalde onderwerpen voor het project niet relevant, dan kunnen de betrokken partijen hier beargumenteerd van afwijken.

Tekst (uitklapbaar, smal)
Afspraken / beslisinformatie bij de afronding van de planstudiefase
Indicatie van het gewenste detailniveau per onderwerp

1. Aanleiding, probleem, urgentie 

Bevestiging of eventuele aanscherping van de onderzoeken en afspraken in eerdere fasen

2. Doelen en ambities 

Op basis van de resultaten van de planstudie toetsten of eerder gestelde doelen en ambities inderdaad haalbaar zijn

3. Belangen/verantwoordelijkheden van de betrokken partijen 

Op basis van de resultaten van de planstudie de belangen van verschillende partijen en afspreken of eerder gemaakte afspraken aanscherpen

4. Scope en afbakening 

Te hanteren scope en afbakening van de gekozen voorkeursoplossing vastleggen in klant eis specificaties, ontwerp, ontwerpnota en dergelijke

5. Realisatiekosten 

Op basis van een SSK-raming de realisatiekosten bepalen. Met onderscheid in bouwkosten, EK en risicoreservering De Vervoerregio denkt mee in de inhoudelijke oplossingen en de financieel-technische uitwerking o.b.v. de kwaliteitseisen van de Vervoerregio 

6. Risicoanalyse en –beheersing

Onderbouwd risicodossier en inhoudelijke en financiële afspraken tussen betrokken partijen afspraken over de omvang en risicoverdeling 

7. Aanbestedingsvorm 

Afspraak maken over de aanbestedingsvorm na planuitwerking

8. Exploitatie en beheer / onderhoud 

Vastleggen van het effect op kosten en opbrengsten voor exploitatie en B&O en  afspraak maken over het gebruik en beheer en onderhoud en de bekostiging daarvan

9. Effecten en kosteneffectiviteit 

De effecten op de beleidsdoelen van de Vervoerregio vormen de basis voor een financiële bijdrage. De kosteneffectiviteit bepalen middels bijv. KEA of MKBA

10. Bijdragen Vervoerregio  en overige partijen

Bepaling van de bestuurlijk toe te zeggen bijdrage van Vervoerregio op basis van de scope, effecten en kosten. Kiezen voor beschikking op basis van lump sum of werkelijk gemaakte kosten. Betrokken partijen zullen een sluitende begroting maken en hun bijdrage aan het project vastleggen

11. Planning, fasering en mijlpalen 

Betrokken partijen maken afspraken over de planning, fasering en mijlpalen in het vervolg inclusief het verwachte moment van ingebruikname

12. Plan van aanpak volgende fase, inclusief personele capaciteit  en rolverdeling

Afspraken over de rolverdeling en verantwoordelijkheden in de planuitwerking en realisatiefase. 

13. (Studie)kosten volgende fase 

Voorbereidingskosten in planuitwerkings- of realisatiefase vallen onder de engineeringskosten (EK). Afspraken maken over de hoogte van deze kosten en over de te hanteren risicokosten

14.  Draagvlak en Communicatie

De mate van draagvlak voor de te kiezen oplossing en afspraken over wie verantwoordelijk is voor de primaire communicatie over het project en hoe andere partijen daarbij betrokken worden

Bekijk hier de afspraken en beslisinformatie bij afronding van de: 

Initiatieffase

Verkenningsfase

Planuitwerkingsfase

Tekst (1 kolom, smal)

Besluit dagelijks bestuur

Op basis van de beslisinformatie over deze onderwerpen besluit het dagelijks bestuur van de Vervoerregio over:

 1. de promotie naar de volgende fase en
 2. een reservering in het uitvoeringsprogramma van de Vervoerregio.

Tekst items

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.