Header met kruimelpad

Fasering van initiatief naar realisatie

Tekst (1 kolom, smal)

Planuitwerkingsfase

Begroting uit planstudiefase sluitend? Akkoord op de voorkeursoplossing? Tijd voor: uitwerken voorkeursoplossing, planologische procedures en voorbereiding aanbesteding. Afspraken worden definitief.

Tekst (1 kolom, smal)

Hoe gaan we het project uitvoeren?

Hoe gaan we het project uitvoeren?

De planuitwerking gaat pas van start als er, vanuit alle betrokken partijen, harde toezeggingen zijn over de financiering. Een reservering in de begroting is de uitgangspunt. In de planuitwerking staat de wijze van uitvoering van het project centraal. Belangrijk aandachtspunt: tussen de start van de planuitwerking en de start van de realisatie mogen maximaal 24 maanden zitten.

Tekst (1 kolom, smal)

Doelen & gewenst resultaat

Doelen & gewenst resultaat

Doelen

  1. Uitwerken van de laatste details van de voorkeursoplossing
  2. Doorlopen van planologische procedures
  3. Voorbereiden van de aanbesteding

Resultaat 

  1. Programma van eisen voor de aanbesteding
  2. Definitieve aanvraag voor beschikking
  3. Afspraken over risicoverdeling
  4. Plan van aanpak realisatiefase

Tekst (1 kolom, smal)

Samenwerking planuitwerkingsfase en beslisinformatie faseovergang

Samenwerking planuitwerkingsfase en beslisinformatie faseovergang

Deze fase kent normaal gesproken geen grote wijzigingen meer in de scope, planning en kosten van het project. Het is tijd voor het bevestiging van gemaakte afspraken en het invullen van de laatste details. De partijen maken alles gereed om tot realisatie over te gaan. De projecttrekker/wegbeheerder start indien nodig de ruimtelijke procedures op en vraagt de benodigde vergunningen aan. Bij tram- en metroprojecten zal hij ook de juiste procedure in het kader van de Wet Lokaal Spoor moeten doorlopen. De Vervoerregio is volgens deze wet eindverantwoordelijk voor aanleg en instandhouding, veiligheid en financiering van lokaal spoor. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam is, via delegatie door het dagelijks bestuur, verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor indienststelling van nieuwe spoorweginfrastructuur.

Definitieve aanvraag en toezegging bijdrage

De wegbeheerder zal nu ook de aanvraag voor een financiële Vervoerregiobijdrage definitief maken en met de Vervoerregio afstemmen. Hij overlegt de benodigde stukken (scope, effecten, kosten, planning, et cetera.). De Vervoerregio toetst of ze overeenkomen met eerder gemaakte afspraken. Als dat zo is, en als er ook over de opbouw en kwaliteit van de kosten overeenstemming is, zal de Vervoerregio niet opnieuw berekeningen uitvoeren. De bijdrage die op basis van de planstudie was toegezegd, is dan definitief.

Grote wijzigingen?

Zijn er toch omvangrijke wijzigingen aan de voorkeursoplossing nodig, dan beoordeelt de Vervoerregio of deze passen binnen de doelen en uitgangspunten van de Vervoerregio. Als dat niet het geval is, dan zoeken we in overleg met de wegbeheerder een oplossing. Mogelijk heroverwegen we de financiële bijdrage.

Tekst (1 kolom, smal)

Onderwerpen beslisinformatie

Onderwerpen beslisinformatie

We maken afspraken over de onderwerpen in de onderstaande tabel. Zijn bepaalde onderwerpen voor het project niet relevant, dan kunnen de betrokken partijen hier beargumenteerd van afwijken.

Tekst (uitklapbaar, smal)
Afspraken / beslisinformatie bij de afronding van de planuitwerkingsfase
Indicatie van het gewenste detailniveau per onderwerp

1. Aanleiding, probleem, urgentie 

Definitieve bevestiging van de afspraken in eerdere fasen

2. Doelen en ambities 

Definitieve bevestiging van de afgesproken doelen en ambities met het project

3. Belangen / verantwoordelijkheden 

Definitieve bevestiging gemaakte afspraken 

4. Scope en afbakening 

Definitieve bevestiging gemaakte afspraken vastgelegd in (referentie)ontwerp, ontwerpnota en klant eis specificaties.

5. Realisatiekosten 

Definitieve bevestiging gemaakte afspraken op basis van een SSK-raming met onderscheid in bouwkosten, EK en risicoreservering. De Vervoerregio toetst financieel-technische uitwerking o.b.v. de kwaliteitseisen van de Vervoerregio en afgesproken scope.   

6. Risicoanalyse en -beheersing

Definitieve afspraken over de omvang van de risicoreservering en de risicoverdeling

7. Aanbestedingsvorm 

Vastlegging van de overeengekomen aanbestedingsvorm en in geval van geïntegreerd contract afspraken over te hanteren EMVI-criteria

8. Exploitatie en beheer / onderhoud 

Definitieve bevestiging gemaakte afspraken over exploitatie, gebruik en beheer en onderhoud en de bekostiging of verrekening daarvan.

9. Effecten en kosteneffectiviteit 

Behalen we onverminderd de beoogde effecten met het project? Toetsing op basis van de resultaten van de planuitwerking.

10. Bijdrage Vervoerregio en andere partijen

Definitieve bevestiging gemaakte afspraken, met nadruk op toetsing van onverminderde realisatie van beoogde effecten. Daarna definitief maken van wijze van beschikken: lump sum of werkelijk gemaakte kosten. De aanvrager levert de benodigde stukken aan voor de definitieve aanvraag voor een financiële bijdrage.

11. Planning, fasering en mijlpalen 

Vastleggen van het moment van ingebruikname/oplevering, mijlpalen, kasritme en betalingsregime

12. Plan van aanpak volgende fase, inclusief personele capaciteit en rolverdeling

Het plan van aanpak voor de realisatiefase, betreft onder meer uitvoeringsmaatregelen, omgevingsmanagement en planning daarvan en afspraken over de betrokkenheid van de Vervoerregio en andere partijen.

13. (Studie)kosten volgende fase 

De voorbereidingskosten in de realisatiefase vallen onder de engineeringskosten (EK) en zijn onderdeel van de financiële bijdrage

Bekijk hier de afspraken en beslisinformatie bij afronding van de: 

Initiatieffase

Verkenningsfase

Planstudiefase

Tekst (1 kolom, smal)

Besluit dagelijks bestuur

Besluit dagelijks bestuur

Op basis van de beslisinformatie over deze onderwerpen besluit het dagelijks bestuur van de Vervoerregio over:

  1. de promotie naar de realisatiefase;
  2. de uitvoeringsbeschikking en
  3. een eventuele voorfinanciering van de engineering en organisatiegebonden kosten.

Tekst items

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.